Τα παιδιά δεν διαφέρουν πολύ από τους χαρταετούς. Είναι φτιαγμένα να πετάνε.

 

Στο χώρο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για ειδικά σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα που προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σε παιδιά με αναπηρίες.

    

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
   α) σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΑΣΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ και την ΕΔΕΑΥ.
   β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

   • Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλη στήριξη δέχεται κάθε μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφ’ όσον μπορεί ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας.
   • Όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΜΕΑΕ.
   • Η παράλληλη στήριξη χορηγείται μέχρι και την Γ΄τάξη του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις κωφών και τυφλών μαθητών, χορηγείται και στο ΓΕΛ.

   γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

   δ) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

   2. Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ μπορούν να υποστηρίζονται με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.
   3. Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν:
   Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προσαυξημένα κατά 30%.
   4. Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται δυσχερής στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:
   α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.
   β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
   γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

   ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

   Ποιες ηλικίες εγγράφονται

   Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Τα Ειδικά Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις έγκυρες αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.

   Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω.

   Δυνατότητα ολοήμερου

   Σε όλα τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα με τις εξής προϋπόθεσεις:

   α) Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
   β) Την ύπαρξη του ελάχιστου αριθμού των πέντε (5) φοιτώντων μαθητών/τριών.
   γ) Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση μαθητών/τριών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα και το ωράριο αυτού, καθώς και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών/τριών, τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.δ) Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
   ε) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)

   Τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι Επαγγελματικά Σχολεία που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Για εγγραφή στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρέπει οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Γενική ή Ειδική Εκπαίδευση και έχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

   Φοίτηση

   Η φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ διαρκεί από 5 έως 8 χρόνια και έχει υποχρεωτικές παρουσίες.
   Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Μουσική) ενώ παράλληλα αποκτούν γενικές - ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, προεπαγγελματικές - επαγγελματικές δεξιότητες.
   Επιπλέον, οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα (όπως Κηπουρική, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική, Χειροτεχνία, Υδραυλική, Αγγειοπλαστική) ανάλογα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ.

   Είδος Απολυτηρίου

   • Αποφοιτώντας από το ΕΕΕΕΚ οι μαθητές αποκτούν Απολυτήριο εργασιακά ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο όμως δεν επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στο Λύκειο.
   • Αποκτούν επίσης πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1.
   ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ –ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

   Τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής μετατράπηκαν σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια με σχετικά ΦΕΚ το 2016 και το 2017.
   Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

   Ποιοι μαθητές φοιτούν στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής;

   Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου, της Α' ή Β' τάξης του γυμνασίου μετά από εισήγηση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ . Η φοίτηση διαρκεί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη. Περιλαμβάνουν τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ', και Ε' και είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σχολείο εκτός από το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας εφαρμόζεται και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.

   ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (ΔΑΦ)
   • Τα παιδιά με αυτισμό λαμβάνουν εξατομικευμένη προσοχή και μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση
   • Τα μεγέθη των τάξεων είναι συνήθως μικρότερα, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.
   • Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ειδικούς με υψηλά προσόντα
   • Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πόρους που κανονικά δεν θα είχαν, γεγονός που μπορεί να κάνει τη διαφορά όσον αφορά την ανάπτυξή τους
   • Δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να επικεντρωθούν τόσο πολύ στις κοινωνικές συμπεριφορές των τυπικών συνομηλίκων, θα αποκομίσουν περισσότερα από τη μαθησιακή τους εμπειρία. Αυτό επιτρέπει στο παιδί σας χώρο για να εστιάσει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του στην απόκτηση γνώσεων στα εκπαιδευτικά προγράμματα
   ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

   Τα Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

    Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε άτομα από 4 έως 22 ετών τα οποία φοιτούν ή όχι σε κάποια σχολική μονάδα (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

   Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:

   1. Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
   2. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση).
   3. Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
   4. Κινητικές αναπηρίες – χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα.
   5. Διαταραχές ομιλίας λόγου.
   6. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία)
   7. Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
   8. Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
   9. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).
   10. Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
   11. Άλλες δυσκολίες(συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α).
   12. Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα   

   Δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτά που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική και εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση. 

   Οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ είναι:

   1. Η έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. 
   2. Η εισήγηση για την εγγραφή , κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών (σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους)
   3. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη
   4. Ο καθορισμός του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης
   5. Η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με προφορικές ή απλής μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης
   6. Η εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.