Τι είναι τα κέντρα κοινότητας -ΟΠΕΚΑ

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Πολλά Κέντρα Κοινότητας ορεινών ή νησιωτικών Δήμων διαθέτουν και κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν χρειάζεται έτσι να μετακινηθούν στην έδρα του Δήμου.

Στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και Μετανάστες οι αντίστοιχοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Τα Κέντρα Κοινότητας, επομένως, είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

 

Τι χρειάζεται για να κάνετε αίτηση

Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων.

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή μου ποια διαδικασία ακολουθείται;

Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του Συστήματος του ΚΕΠΑ

Αν πιστοποιηθεί η αναπηρία μου, ποια θα είναι η πορεία της αίτησης μου;

 Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) μετά την παρέλευση 10ημέρου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠΑ στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. Η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία που προαναφέραμε, εφαρμόζεται στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα), όπου εκ παραλλήλου εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π, οικ. 2738/36/2018(ΦΕΚ Β’57) κοινής υπουργικής απόφασης.

 Τι ακριβώς ισχύει στις περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία;

 Στις περιφερειακές ενότητες όπου δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και τη δημιουργία του φακέλου αναπηρίας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής του στα ΚΕΠΑ. Στη συνέχεια θα πρέπει ο αιτών να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά..

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ

  1. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου.
  3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
  4. Οι πολίτες άλλων χωρών, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  5. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
  6. Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

 Πού θα πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά;

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο αιτών να τα προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας θα εκδίδεται μέσω του karta.epan.gov.gr και θα μπορεί να αποθηκευτεί στο gov.gr Wallet.

Με τον ν. 4961/2022 θεσμοθετήθηκε η Εθνική Πύλη Αναπηρίας, ένα πληροφοριακό σύστημα στο gov.gr όπου συγκεντρώνονται όλες οι ψηφιακές διαδικασίες που αφορούν στην αναπηρία και πιο συγκεκριμένα:

α. πιστοποίηση από ΚΕΠΑ

β. μητρώο και κάρτα αναπηρίας

γ. μητρώο παροχών.

Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ήδη λειτουργεί από το Σεπτέμβριο η  ψηφιακή διαδικασία αίτησης για αξιολόγηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ (ψηφιακά KEPA).

Από 1η Νοεμβρίου 2022 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του δεύτερου πυλώνα που περιλαμβάνει το Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και την Κάρτα Αναπηρίας.

Στο Μητρώο ατόμων με αναπηρία θα καταγράφονται όλα τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, με τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, τα στοιχεία της αναπηρίας τους και δημογραφικά τους στοιχεία. Έτσι:

  1. Η Πολιτεία θα έχει πλέον ένα εργαλείο άμεσης πληροφόρησης και χαρτογράφησης για την πιστοποιημένη αναπηρία στη χώρα, ώστε να μπορεί να χαράσσει πολιτική με μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι ένα εργαλείο ώστε α υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσοι ανάπηροι υπάρχουν στην χώρα, πώς κατανέμονται γεωγραφικά, ποια είναι η κοινωνική τους κατάσταση.
  2. Οι φορείς που παρέχουν ωφελήματα σε άτομα με αναπηρία θα μπορούν διαλειτουργώντας με το Μητρώο, να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά τον πολίτη. Τέθηκαν δηλαδή τα θεμέλια  για να ψηφιοποιηθεί όλο το σύστημα παροχών αναπηρίας. Σε πρώτη φάση αξιοποιήθηκε όλη η διαθέσιμη ψηφιακή πληροφορία των Εθνικών Αρχών Πιστοποίησης Αναπηρίας για την έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας. Βαθμιαία το Μητρώο θα «χτίζεται» έως ότου φτάσει στην πλήρη ωρίμανσή του.
  3. Παρέχεται στον πολίτη συγκεντρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοποιημένη αναπηρία του.

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1996 και σήμερα υλοποιείται, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, κατά τρόπο που ικανοποιεί το  βασικό ζητούμενο που έθετε η ΕΣΑμεΑ αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη, δηλαδή τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών-ιατρικών δεδομένων των ανάπηρων συμπολιτών μας.

Δικαιούχοι της Κάρτας Αναπηρίας είναι όλα τα άτομα με αναπηρία με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που είναι καταγεγραμμένα στο Μητρώο Αναπηρίας και έχουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης.

Η Κάρτα αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και κάθε τρίτου. Οι πολίτες πλέον θα μπορούν να απολαμβάνουν παροχές, χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν την πιστοποίηση αναπηρίας τους και χωρίς να πρέπει να μοιραστούν με κανέναν τα ιατρικά δεδομένα τους. Και φυσικά οι κάτοχοι της Κάρτας θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε κάθε σημείο φυσικής εξυπηρέτησης.

Ειδικές κατηγορίες προσώπων θα έχουν στην Κάρτα σήμανση ότι χρειάζονται συνοδό, ώστε και οι συνοδοί τους να απολαμβάνουν την ίδια παροχή.

Στο επόμενο διάστημα θα προστίθενται παροχές στην Κάρτα, ώστε τελικώς να ενσωματωθούν όλες οι παροχές που απολαμβάνονται με την φυσική παρουσία του πολίτη.

 

 

Κέντρο κοινότητας Αβδήρων

Σέλερο, Ξάνθη ΤΚ 67100

2541355542- 2541355532- 2541355531 -2541355530

kka@avdera.gr

Κέντρο κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Εθνικής Αντίστασης 106,  ΤΚ 68132

2551026559

kentrokoinotitasalexandroupoli@gmail.com

Κέντρο κοινότητας Αρριαννών

Φιλλύρα, Ροδόπη ΤΚ

25313 52800

filyra[@]0924.syzefxis.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Διδυμότειχου

Υψηλαντου 3-5 ΤΚ 68300

2553 023480

iakdid@yahoo.gr

Κέντρο κοινότητας Δοξάτου

Νεροφράκτη & Κανάρη 

 2521352431-433

kentrokoin@doxato.gr

Κέντρο κοινότητας Δράμας

Πλατεία Ελευθερίας -Ισόγειο Παλαιού Δημαρχείου, ΤΚ 66133

2521057207

kkoin@dimosdramas.gr

Κέντρο κοινότητας Θάσου 

Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, ΤΚ 64004

2593 350132

kkdthassou@hotmail.com

Κέντρο κοινότητας Ίασμου

Μακρυγιάννη 2, ΤΚ 69200

2534024828

kkiasmou@hotmail.com

Κέντρο κοινότητας Καβάλας

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9 ,ΤΚ 65403

2513500450

kkoinotitas@kavala.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Κάτω Νευροκοπίου

Περικλέους Κάβδα 6

2523350170

kentrokoin@0724.syzefxis.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Κομοτηνής

Γρηγορίου Μαρασλή 1

2531032401

dkomot@otenet.gr

Κέντρο κοινότητας Δήμου Μαρωπείας Σαπών 

Γεωργίου Γεννηματά 8, Σάπες

25320 23578

keksapon@0873.syzefxis.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Δήμου Μύκης

Σμίνθη

2541 080929

kentrokoinotitasdimoumikis@gmail.com

Κέντρο κοινότητας Δήμου Νέστου 

7ης Μεραρχίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου γωνία, Χρυσούπολη, Ν. Καβάλας

 25910-23585 

kentrokoinotitasdimounestou@gmail.com

Κέντρο κοινότητας Ξάνθης 

Διοικητήριο Ξάνθης 67100

2541083361 -2541068813

kentro.koinotitas@cityofxanthi.gr

Κέντρο κοινότητας Ορεστιάδας

Εθνομαρτύρων 98, ΤΚ 68200

2552303005 -2552303043

kko@orestiada.gr 

Κέντρο κοινότητας Παγγαίου 

Αδριανουπόλεως 9, ΤΚ 64100

2592022770 2592022575

kkp@dimospaggaiou.gr

Κέντρο κοινότητας Παρανεστίου, Δράμας 

Δημαρχείο Παραναστίου Δράμας, ΤΚ 66035 

2524350161

kentrokoinparan@gmail.com

Κέντρο κοινότητας Προσοτσάνης, Δράμα 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, ΤΚ  66200

2522021156

kentrokoin@prosotsani.gr

Κέντρο κοινότητας Σαμοθράκης 

Χώρα, ΤΚ 68002

2551098097

kks@samothraki.gr

Κέντρο κοινότητας Σουφλίου 

Πάροδος Ερμού 2 

255424172

kkdsoufliou@gmail.com

Κέντρο κοινότητας Τοπείρου

Εύλαλο, Ξάνθης ΤΚ 67200

2541352606- 2541352604 -2541352617

kentrokoinotitas@topeiros.gr

Κέντρο κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, Αττική 

Αριστομένους 9 ΤΚ 12351

2132019302-2132019303

kentrokoinotitas@agiavarvara.gr

Κέντρο κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αττική

Λεωφόρος Μεσογείων 417, ΤΚ 15343

2132004611

k.koinotitas@agiaparaskevi.gr

Κέντρο κοινότητας Αγίου Δημητρίου, Αττική

Δυρραχίου 11, ΤΚ 17341

2109716360

kentrokoinotitas@dad.gr

Κέντρο κοινότητας Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Αττική

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Ιωάννου Μερλά, ΤΚ 13561

213 2039935- 2132039936

koinoniki@aganakam.gov.gr

1ο Κέντρο κοινότητας Αθηναίων  

Αγίου Κωνσταντίνου 14, ΤΚ 10431

2105210620

kentrokoinotitas@athens.gr

Κέντρο κοινότητας Αιγάλεω, Αττική

Μάρκου Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7, ΤΚ 12241

2105982944

kentro.koinotitas@egaleo.gr

Κέντρο κοινότητας Αίγινας 

Οινώνης 3 ΤΚ 18010

2297320043

kek@aeginadimos.gr

Κέντρο κοινότητας Αλίμου, Αττική 

Αριστοτέλους 25, ΤΚ 17455

2109886947-2109886950

kentro.koin@alimos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αμαρουσίου, Αττική 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9, ΤΚ 15124

 2132031925 -2132031912

Kentrokoinotitas2@maroussi.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αρτέμιδος- Σπατών, Αττική 

Αύρας 5 , ΤΚ 19014

 2132031925 -2132031912

kkartemis@spata-artemis.gr

Κέντρο κοινότητας Ασπρόπυργου, Αττική 

Παρθενώνος, ΤΚ 19300

2105575596

kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αχαρνών, Αττική 

Φιλαδέλφιας 87, ΤΚ 13671

2132123115 -2132123114- 2132123104- 2132123112- 2132123120- 2132123121

kentrokoinotitas@acharnes.gr

 

Κέντρο κοινότητας Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης , Αττική 

Ζεφύρου 2, ΤΚ 16673

2132019932

kentrokoinotitas@vvv.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Βριλησίων, Αττική 

Λεωφόρος Πεντέλης 62, ΤΚ 15235

2106135611 

kentrokoinotitas@vrilissia.gr

 

Κέντρο κοινότητας Βύρωνας, Αττική 

Αγίας Σοφίας & Καλλιπόλεως , ΤΚ 16233

2107624403

kentrokoinotitas@dimosbyrona.gr

 

Κέντρο κοινότητας Γαλατσίου, Αττική 

Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2  , ΤΚ 11146

2132055371 2132055375

kentrokoinotitas@galatsi.gr

 

Κέντρο κοινότητας Γλυφάδας, Αττική 

Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, ΤΚ 16675

2109647021

kkoinotitas@glyfada.gr

 

Κέντρο κοινότητας Δάφνης - Υμηττού, Αττική 

Μοσχονησίων Αμβροσίου 9, ΤΚ 17237

2132050819 2132037822

kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Διονύσου, Αττική 

 Σωκράτους 3, Άγιος Στέφανος, ΤΚ 14565

kentrokoinotitas@dionysos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ελευσίνας, Αττική 

  Ελευθερίου Βενιζέλου & Εθνικής Αντιστάσεως , ΤΚ 19200

kentro_koin1@elefsina.gr , kentro_koin2@elefsina.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ελληνικού- Αργυρούπολης, Αττική 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α, ΤΚ 16452

2109935909

kekoi@ellinikoargyroupoli.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ζωγράφου, Αττική 

Ιωάννου Θεολόγου 22, ΤΚ 15773

2107785489 2107784508

kentrokoinothtas@zografou.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ηλιούπολης, Αττική 

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ΤΚ 16346

2109952815 2109940965

kentrokoin@ilioupoli.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ηρακλείου, Αττική 

Στέλιου Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121

2132000272

kentrokoin.iraklioattikis@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Ιλίου, Αττική 

Νέστορας 101, ΤΚ 13122

2132030006 2132030007 2132030009 2132030011

kentrokoinotitas@ilion.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Καισαριανής, Αττική 

Βρυουλών 25, ΤΚ 16121

2132010742

programmata@kessariani.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Καλλιθέας, Αττική 

Θησέως 156, ΤΚ 16432

2109536834

kk-kem@kallithea.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Κερατσινίου-Δραπετσώνας , Αττική 

Μικράς Ασίας 143, ΤΚ 18757

2104006860

kkoinotitas@keratsini.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Κορυδαλλού , Αττική 

Ξενοφώντος & Πελοπίδα 12, ΤΚ 18120

 2132129333 2132129344 2132129349 2132129351

kentrokoinotitas@koinonikes.korydallos.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Λαυρεωτικής, Αττική 

Λεωφόρος Αθηνών & Σουνίου 37- Κερατέα, ΤΚ 19001

2292060239

kentrokoinotitas1@lavreotiki.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Λυκόβρυσης -Πεύκης , Αττική 

Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α, ΤΚ 15121

2106145150 2106145451

k.koinotitas@likovrisipefki.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Μαραθώνα, Αττική 

Λεωφόρος Μαραθώνας 196, ΤΚ 19005

2294092244

 info@marathon.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Μάνδρας- Ειδυλλίας, Αττική 

Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45, ΤΚ 19600

2131014965

-

 

 

Κέντρο κοινότητας Μεγαρέων, Αττική 

Μπεοάκ & Μήνωας , ΤΚ 1900

2296026862

k.koinotitas.megara@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Μεταμόρφωσης, Αττική 

Κορίνθου 21, ΤΚ 14452

2102846420

info@metamorfossi.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Μοσχάτου- Ταύρου, Αττική 

Μιαούλη 60, ΤΚ 18345

2109418655

kk@0144.syzefxis.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Νέας Ιωνίας, Αττική 

Μιαούλη 60, ΤΚ 14231

2102793916 2102777198 2102794950

-

 

 

Κέντρο κοινότητας Νέας Σμύρνης, Αττική 

Λεωφόρος Βενιζέλου 18, ΤΚ 17123

2132025877

kpns@neasmyrni.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Νίκαιας- Αγίου Ρέντη, Αττική 

Μπιχάκη 8, ΤΚ 18233

2132004817

kkoinotitas@nikaia-rentis.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Παιανίας, Αττική 

Βασιλλίσης Σοφίας, ΤΚ 19002

21 0664 1610

-

 

 

Κέντρο κοινότητας Παλήνης, Αττική 

Φειδιππίδου 25Α, ΤΚ 15351

2132031660

-

 

 

Κέντρο κοινότητας Παπάγου -Χολαργού, Αττική 

Περικλέους 55, ΤΚ 15561

213 2002873

kentrokoinotitas@dpapxol.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Πειραιώς, Αττική 

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 18532

2144028141

kentrokoinotitas@piraeus.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Πειραιώς, Αττική 

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 18532

2144028141

kentrokoinotitas@piraeus.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Πεντέλης, Αττική 

Μπακογιάννη & Σκίαθου 5 , ΤΚ 15123

2132050000 2108100884-εσωτ.31

kentrokoinotitas@melissia.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Περάματος, Αττική 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 28 , ΤΚ 18863

2132037102

Kentrokoinotitas@perama.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Περιστερίου, Αττική 

Παρασκευοπούλου 25Α, ΤΚ 12132

2105701561

k.koin6@peristeri.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Πετρουπόλεως, Αττική 

Αθανασίου Διάκου 88Α, ΤΚ 13231

2105064105

symv.stathmos@yahoo.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Σαρωνικού, Αττική 

28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 19010

2299046270

-

 

 

Κέντρο κοινότητας Φυλής, Αττική 

Αθηνών 18, ΤΚ 13341

2114115223

gd@fyli.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Χαϊδαρίου, Αττική 

Επαυλέως  & Στρατηγού Καραϊσκάκη 2 , ΤΚ 12462

2132047372 2132047373 2132047265

kentro_koinotitas@haidari.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Χαλανδρίου, Αττική 

Παπάγου 7, ΤΚ 15234

2106899914

kentrokoinotitas@halandri.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ωρωπού, Αττική 

Λεωφόρος Χαλκουτσίου, ΤΚ 19015

2295320391

info@oropos.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ικαρίας, Βόρειου Αιγαίου

Εύδηλος, ΤΚ 83302

2275031991 2275023273

kentrokoinotitasikarias@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Λέσβου, Βόρειου Αιγαίου

Σμύρνης 13, ΤΚ 81100

2251055238

kentrokoinotitaslesvou@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Λήμνου, Βόρειου Αιγαίου

Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, ΤΚ 81400

2254029110

-

 

Κέντρο κοινότητας Σάμου, Βόρειου Αιγαίου

Πατριάχου Δαμιανού 1, ΤΚ 83100

2273022975

kksamou@yahoo.com

 

Κέντρο κοινότητας Χίου, Βόρειου Αιγαίου

Τσιτσεκλή 1, ΤΚ 82131

2271350057 2271350059

kkchiou@chios.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αγρινίου, Δυτικής Ελλάδος

Δημητρίου Γληνού 1, ΤΚ 30100

-

 

Κέντρο κοινότητας Αιγιαλείας, Δυτικής Ελλάδος

Ρήγα Φεραίου & Αραιτου 67, ΤΚ 25100

2691026136 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2)

kentrokoinotitas@aigialeia.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αμφιλοχίας, Δυτικής Ελλάδος

Βασιλείου Καραπάνου, ΤΚ 30500

2642022060 2642022066

kentrokoinotitas@1257.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής Ελλάδος

Ανδρέα Καρκαβίτσα 21, ΤΚ 27053

26230-23 000

-

 

Κέντρο κοινότητας Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Δυτικής Ελλάδος

Ανατολικής Πλατείας Ειρήνης Νέο Δημαρχείο, ΤΚ 27055

2625024647

kentro-koinotitas@1500.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Άργους- Οπεστικού, Δυτικής Ελλάδος

Παύλου Μελά 2, ΤΚ 32200

2467351312 2467351315

kentrokoinotitas@argosorestiko.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας, Δυτικής Ελλάδος

Πραξιτέλους Κονδύλη 1, ΤΚ 27065

2624 022549

kentrokoinothtas.olympias@yahoo.com

 

Κέντρο κοινότητας Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Δυτικής Ελλάδος

Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος, ΤΚ 30002

26430-23153

kentrokoinothtas.aktiovonitsa@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Δυτικής Αχαιας, Δυτικής Ελλάδος

Σώσου Ταυρομένεως 50, ΤΚ 25200

 2693024771

kentrokoinotitas.dda@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Ερυμάνθου, Δυτικής Ελλάδος

Χαλανδρίτσα Δήμου, ΤΚ 25008

2694022506

kentrokoinotitas@erymanthou.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ζαχάρως, Δυτικής Ελλάδος

Ζαχαρία Παπαδοπούλου, ΤΚ 27054

-

kentrokoinotitaszaharos@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Ηλίδας, Δυτικής Ελλάδος

Αχιλλέα Μπουντουβή 21, ΤΚ 27200

2622024187 2622022534

 

Κέντρο κοινότητας Θέρμου, Δυτικής Ελλάδος

Πλατεία Οικογένειας Νικολίτσα , ΤΚ 30008

2644360142 -2644360143

kgk7612@yahoo.gr , kentrokoinotitas@ 1350.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ι.Π. Μεσολογγίου, Δυτικής Ελλάδος

Σταυροπούλου 11, ΤΚ 30200

2631363417

Kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Καλαβρύτων, Δυτικής Ελλάδος

Πρώην Μαθητική Εστία , ΤΚ 25001

2692 022276

kentrokoinotitaskalavritwn@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Ναυπακτίας, Δυτικής Ελλάδος

Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα 16, ΤΚ 30300

2634 0 38640

kentrokoinotitas@nafpaktos.gr & kkoinotitasroma@nafpaktos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ξηρόμερου, Δυτικής Ελλάδος

Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, ΤΚ 30006

2646 360414

kentrokoinotitas.xiromerou@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Πατρέων, Δυτικής Ελλάδος

Ελευθερίου & Σολωμού 38, ΤΚ 26333

261 440 9977

-

 

Κέντρο κοινότητας Πηνειού, Δυτικής Ελλάδος

1 Χιλιόμετρο Γαστούνης Βαρθολομίου, ΤΚ 27300

26230-32472, 26230-32293

kentrokoindpineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Πύργου, Δυτικής Ελλάδος

Τάκη Πετροπούλου & Πατρών, ΤΚ 27131

-

Κέντρο κοινότητας Αμυνταίου, Δυτικής Μακεδονίας

Δημοτικής Αγοράς 70, ΤΚ 53200

2386350212

kentrokoinotitas@amyntaio.gr

 

Κέντρο κοινότητας ΒΟΪΟΥ, Δυτικής Μακεδονίας

Άρης & Λίλιαν Βουδούρη, ΤΚ 50300

2465022636

kentrokoinotitasdvoiou@yahoo.com

 

Κέντρο κοινότητας Γρεβενών, Δυτικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, ΤΚ 51100

2462028098

kentrokoinotitas@dimosgrevenon.gr

 

Κέντρο κοινότητας Δεσκάτης, Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρομάνας 2, ΤΚ 51200

2462351149

kentrokoinotitasdeskatis@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Εορδαίας-Πτολεμαίδας, Δυτικής Μακεδονίας

Ίωνος Δραγούμη 3Α,, ΤΚ 50200

2463 053175

kentrokoinotitas@ptolemaida.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ανατολικής Μάνης, Πελοπόννησο 

Δήμου Ανατολικής Μάνης

2733360347

vasbaki@1315.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Καστοριάς, Δυτική Μακεδονία

Αθανασίου Διάκου 1

 2467027725 2467027191

kentrokoinotitas@kastoria.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σερβίων - Βαλβέντου, Δυτική Μακεδονία

Πλατεία ελευθερίας, ΤΚ 50500

 

Κέντρο κοινότητας Φλώρινας-Πρεσπών, Δυτική Μακεδονία

Λαιμός Πρεσπών Δημοτική Αγορά 70, ΤΚ 53100

2385045969 2385045891

kk1@cityoflorina.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αρταίων, Ηπείρου

Περιφερειακή οδός και Αυξέντιου, ΤΚ 47100

2681362109 -2681362138

 kentro_koinotitas@arta.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ζηρού, Ηπείρου

Εργατικές Κατοικίες Θεσπρωτικού, ΤΚ 48300

2683032919 

communitycenter@dimoszirou.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ζίτσας, Ηπείρου

Λασκαρίνας 3Α, ΤΚ 45500

 2651360242

kentrokoinotitas@zitsa.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ηγουμενίτσας, Ηπείρου

Άγιων Αποστόλων 43, ΤΚ 46100

2665 028140

-

 

Κέντρο κοινότητας Ιωαννίνων, Ηπείρου

Καπλάνη 15, ΤΚ 45333

2651020015

kentrokoin.ioa@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Νικολάου Σκουφά, Ηπείρου

Άγιος Δημήτριος, Πέτα Άρτας, ΤΚ 47100

 26810 83653

keki@nskoufas.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πάργας, Ηπείρου

Αγίου Παντελεήμονος 101, ΤΚ 48062

2684 360362

kea.dpargas@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Πρέβεζας, Ηπείρου

Βήτα Μπάλκου 1, ΤΚ 48100

2682089003

 kkdp1@1485.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σουλίου, Ηπείρου

Κωνσταντίνου Καραμανλή 179, ΤΚ 46200

2666360138 -2666360137

kentrokoinotitas@dimossouliou.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αγιάς, Θεσσαλίας

Κύπρου 3, ΤΚ 40003

24940 23 812

kkdimosagias@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Αλμυρού, Θεσσαλίας

Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100

2422026366 

kentrokoinotitas@almiros.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αλοννήσου, Θεσσαλίας

Δημαρχείο Αλοννήσου- Νέος οικισμός Πατητηρίου, ΤΚ 37005

2424350208

kkalonnisou@0578.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αργηθέας- Καρδίτσα, Θεσσαλίας

Βραγκιάνα, ΤΚ 43066

 2445350300, 2445350316

kenkoinargithea@outlook.com.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ελασσόνας , Θεσσαλίας

Νέες Εργατικές Κατοικίες, ΤΚ 40200

-

-

 

Κέντρο κοινότητας Καρδίτσας, Θεσσαλίας

Λάμπρου Παπαδοπούλου 1, ΤΚ 43100

2441100352 -2441100353

kentrokoinotitas@dimoskarditsas.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Κιλελέρ, Θεσσαλίας

 Δημοκρατίας και Σολωμού, Πλατύκαμπος, ΤΚ 40009

2410 971 675

kentrokoinotitas@kileler.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λαρισαίων, Θεσσαλίας

  Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α & Ρούσβλετ 8Α, ΤΚ 41222

2410680242

kkoinotitas@larissa-dimos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λίμνης Πλαστήρα, Θεσσαλίας

Μορφοβούνι Καρδίτσας, ΤΚ 43150

2441352216 -2441352202

kkoinotitasplastira@0847.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Μετέωρων- Καλαμπάκας, Θεσσαλίας

Υπείρου & Πυθαγόρα, ΤΚ 42200

 2432078661

kentro_koinotitas@dimosmeteoron.com

 

Κέντρο κοινότητας Μουζακίου, Θεσσαλίας

Ιθώμης 1, ΤΚ 43060

2445042091

kentro_koinotitas@mouzaki.gr

 

Κέντρο κοινότητας Νοτίου Πηλίου, Θεσσαλίας

Αργαλαστή Μαγνησίας, ΤΚ 37006

kkdimos.notiopelio@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Παλαμά, Θεσσαλίας

Γρηγορίου Γουλιανού & Μαυρομιχάλη (Δημοτικό Ωδείο), ΤΚ 43200

2444 024415

kentro.koinotitas@palamascity.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πύλης, Θεσσαλίας

Ερμού 5 , ΤΚ 42032

2434350303

kentrokoinotitas@dimospylis.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ρήγα Φεραίου, Θεσσαλίας

Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 37500

2425350200

d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Σκοπέλου, Θεσσαλίας

Σκόπελος, ΤΚ 37003

2424 023294

kentrok@skopelos.gov.gr

Κέντρο κοινότητας Σοφάδων, Θεσσαλίας

Αθηνών 10, ΤΚ 43800

2443353328

kentrokoinothtas@sofades.gr

 

Κέντρο κοινότητας Τεμπών, Θεσσαλίας

Γόννοι, ΤΚ 4οοο4

2495350113

kentrokoinotitas@dimostempon.gr

 

Κέντρο κοινότητας Τρικκαίων, Θεσσαλίας

Ομήρου 6, ΤΚ 42100

24310 36900, 24310 36928

kentrokoinotitas@trikalacity.gr

 

Κέντρο κοινότητας Τυρνάβου, Θεσσαλίας

Εθνικής Ανεξαρτησίας 5, ΤΚ 40100

2492350315

kentrokoinotitasdt@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Φαρκαδόνας, Θεσσαλίας

Μητροπολίτη Διονυσίου, έναντι λαϊκών κατοικιών Φαρκαδόνας,, ΤΚ 42031

243 37 70010

kentrokoinotitas@e-farkadona.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Φασάλων, Θεσσαλίας

Ισόγειο Δημαρχιακού καταστήματος πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 40300

2491350161

k.koinotitas@dimosfarsalon.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ζακύνθου, Ιονίων Νήσων

Τάλμπότ Κεφαλληνού 1, ΤΚ 29100

2695362175 2695362176 2695362174

kentrokoinotitaszakynthou@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Κέρκυρας, Ιονίων Νήσων

Σταματίου Δεσύλλα 6, ΤΚ 49100

2661033100

kentrokoinotitas@corfu.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Κεφαλονιάς, Ιονίων Νήσων

Σουηδίας 11, ΤΚ 28100

26710 22395

 kentrokoinotitaskef@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Λευκάδας, Ιονίων Νήσων

Αντώνη Τζεβελάκη & Υποσμηναγού Κατωπόδη Αθανασίου , ΤΚ 31100

2645360524

kentrokoinotitas@lefkada.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αλεξάνδρειας, Κεντρική Μακεδονία

Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , ΤΚ 59300

2333053071 -2333023114

kentrokoinotitas.alex@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Αλμωπίας, Κεντρική Μακεδονία

Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, , ΤΚ 58400

2384-350358-2384-350359 -2384-350317

Kentro.koinothtas@0598.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Κεντρική Μακεδονία

Έλλης Αλεξίου 10, ΤΚ 56122

2384-350358-2384-350359 -2384-350317

Kentro.koinothtas@0598.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Κεντρική Μακεδονία

Έλλης Αλεξίου 10, ΤΚ 56122

 2310729270 

kentrokoinotitas@ampelokipi-menemeni.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αριστοτέλη, Κεντρική Μακεδονία

Ιερισσός Χαλκιδικής, ΤΚ 63077

-

k.koinotitas@dimosaristoteli.gr

 

Κέντρο κοινότητας Βέροιας , Κεντρική Μακεδονία

Σταδίου 51, ΤΚ 59132

2331353815

-

 

Κέντρο κοινότητας Βισαλτίας, Κεντρική Μακεδονία

Ηρώων 2- Νιγρίτα, ΤΚ 62200

 2322023473

kkdvisaltias@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Βόλβης, Κεντρική Μακεδονία

5ης Παραλιακής-Νέα Βρασνά, ΤΚ 57021

2397 024427

kentrokoinotitasvolvis@hotmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Δέλτα, Κεντρική Μακεδονία

Ελευθερίου Βενιζέλου, Δ.Κ. Σίνδου 6Α, ΤΚ 57400

2313305910

kkdelta@kek-nefeli.gr

 

Κέντρο κοινότητας Διός-Ολύμπου, Κεντρική Μακεδονία

Αγίου Νικολάου 17, ΤΚ 60200

2352083780 

moula@dion-olympos.grbrousia@dion-olympos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Έδεσσας, Κεντρική Μακεδονία

Θοδωρή Χαραλαμπίδη 11, ΤΚ 58200

2381025973

c.center@edessa.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ηράκλειας, Κεντρική Μακεδονία

Πρώην Κτηρίου Δούς, ΤΚ 62400

2325 028314

k.k.hrakleias@dimosiraklias.gr

 

Κέντρο κοινότητας Θερμαϊκού, Κεντρική Μακεδονία

Περαία, Ανθέων 47- Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57οο1

23920-25887

kkthermaikos@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Θέρμης, Κεντρική Μακεδονία

Αποστόλου & Γρηγορίου Ταβάκη, ΤΚ 57οο1

2313 300739

kentro-koinotitas@thermi.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ανατολικού Τομέα), Κεντρική Μακεδονία

Γρηγορίου Λαμπράκη & Κλεάνθους 57, ΤΚ 54453

2313318560

k.k.anatolikou@thessaloniki.gr

 

Κέντρο κοινότητας Καλαμαριάς, Κεντρική Μακεδονία

Αμίσου & Ιερέως Παπανικόλα 18, ΤΚ 55131

 2313314505

kentrokoinotitas@kalamaria.gr

koin_leitourgos2@kalamaria.gr

Κέντρο κοινότητας Κασάνδρας, Κεντρική Μακεδονία

Καλλιθέα Χαλκιδικής, ΤΚ 63077

23740-20343

kekoinotitas2@kedik.com.gr

kekoinotitas1@kedik.com.gr

 

Κέντρο κοινότητας Κατερίνης, Κεντρική Μακεδονία

Πλατεία δημαρχείου 1, ΤΚ 60133

2351 073425

iak-katerinis@hotmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία

Ελευθερίου Βενιζέλου 6, ΤΚ 61100

23410-28099

kentrokoinotitas@dhmoskilkis.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Κορδελιού-Ευόσμου, Κεντρική Μακεδονία

Μαβίλη 6, ΤΚ 56224

2310558505

kk@kordelio-evosmos.gr

kem@kordelio-evosmos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λαγκαδά, Κεντρική Μακεδονία

Ματαπά 5, ΤΚ 57200

2394025048 -2394022760-2394022389

kk@lagadas.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Νάουσας, Κεντρική Μακεδονία

Κτήριο Λόγγου Τουρπάλη, ΤΚ 59200

2332 029980

kentrokoinotitasnaousas@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Νεάπολης-Συκεών, Κεντρική Μακεδονία

Στρατηγού Σαράφη 1, ΤΚ 56625

dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Νέας Ζίχνης, Κεντρική Μακεδονία

Δημαρχείο- Νέα Ζίχνη , ΤΚ 62042

2324350617

k.koin@0803.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Νέας Προποντίδας, Κεντρική Μακεδονία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 14, ΤΚ 63200

2373350203, 2373350278   

apipiliari.kk@nea-propontida.gr

 

Κέντρο κοινότητας Παιονίας, Κεντρική Μακεδονία

Πλατεία Παύλου Μελά Αξιούπολη 1, ΤΚ 61400

 2343 033151

kentro_koinotitas@paionia.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Παύλου Μελά, Κεντρική Μακεδονία

Καζατζίδη & Λήμνου 2, ΤΚ 56437

2310 020167, 2310 020197

 

Κέντρο κοινότητας Πέλλας-Γιαννιτσά, Κεντρική Μακεδονία

Παναγιωτάκη 13, ΤΚ 58100

2382 023579

theodosiadou@giannitsa.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πολυγύρου, Κεντρική Μακεδονία

Παπαγεωργάκη, ΤΚ 63100

2371 021697

kentrokoinotitas4@polygyros.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πύνδας-Κολινδρού, Κεντρική Μακεδονία

Καραμανλή 38, ΤΚ 60300

kentrokoinotitas@pydnas-kolindrou.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πυλαίας- Χορτιάτη, Κεντρική Μακεδονία

Αγίου Χριστοφόρου 1, ΤΚ 55534

2310909216

 k.koinotitas@pilea-hortiatis.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σερρών, Κεντρική Μακεδονία

Κωνσταντίνου Καραμανλή 36, ΤΚ 62100

2321066415

k.koinotitas@serres.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σιθωνίας, Κεντρική Μακεδονία

Νικητη Χαλκιδικής, ΤΚ 60300

2375020245

kkoinotitas1@dimossithonias.gr

kkoinotitas2@dimossithonias.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σιντικής- Σιδηρόκαστρο, Κεντρική Μακεδονία

Ελευθερίου Βενιζέλου 34, ΤΚ 62300

2323 350246

ken_koinotitasintikis@yahoo.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Σκύδρας, Κεντρική Μακεδονία

Πρώην Δημαρχείο Μενηίδος , ΤΚ 58500

2381 351770

kkskydras@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Χαλκηδόνος, Κεντρική Μακεδονία

Φιλίππου 34 , ΤΚ 57100

2391051296

kkchalkidonos@kek-nefeli.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ωραιοκάστρου, Κεντρική Μακεδονία

Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, ΤΚ 57013

2310-698253 

 

 

Κέντρο κοινότητας Αγίου Νικολάου, Κρήτη

Αναπαύσεως & Χορταστών, ΤΚ 72100

2841340391 

 

 

Κέντρο κοινότητας Αρχανών-Αστερουσίων, Κρήτη

Δημαρχείο Πεζων, ΤΚ 70100

2810343616

kentrokoinotitaspeza@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Γόρτυνας, Κρήτη

Δημαρχείο Άγιοι Δέκα, ΤΚ 70400

2894340026

kkgortynas@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Ηρακλείου (Κεντρική Δομή), Κρήτη

Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202

2813. 409 545, 2813. 409 548

kentrokoinotitas@heraklion.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ιεράπετρας , Κρήτη

Αναγνωστάκη 18, ΤΚ 72200

2842340400- 2842340401

kentrokoin@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Κισσάμου, Κρήτη

Δραπανιάς, ΤΚ 73400

2822 031989

kentrokoinotitaskisamou@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Μαλεβιζίου, Κρήτη

Ελευθερίου Βενιζέλου & Αντιγόνης, ΤΚ 71414

281 082 3904

 

 

Κέντρο κοινότητας Μινώα- Πεδιάδας, Κρήτη

Θράψανο, ΤΚ 70006

kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Μυλοποτάμου, Κρήτη

Πέραμα Ρεθύμνου, ΤΚ 74052

kentrokoinotitas.milopotamou1@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Ρεθύμνης , Κρήτη

Γερακάρη 63, ΤΚ 74100

2831 341255

ken.koinotitas.reth@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Σητείας , Κρήτη

Γαβριήλ Αρκαδίου & Καζαντζάκη , ΤΚ 72300

28430 28013

kentrokinotitas@sitia.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Φαιστού, Κρήτη

Λογίου 1 και Πετράκη, Μοίρες Ν. Ηρακλείου , ΤΚ 70400

 2892340297

 kek.festou@0466.syzefxis.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Χανίων, Κρήτη

Κυδωνίας 29, ΤΚ 73135

2821341689

Kentro-koinotitas-chanion@chania.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Χερσόνησου, Κρήτη

Ελευθερίας 50, ΤΚ 73135

2897340036-2897340047

kentrokoinotitas@hersonisos.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Ανάφης, Νότιου Αιγαίου

ΚΕΠ Ανάφης, ΤΚ 84009

 2286061396 

 

 

Κέντρο κοινότητας Άνδρου, Νότιου Αιγαίου

Χώρα Άνδρου, ΤΚ 84500

 2282360216

kentrokoinotitas@andros.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Θήρας, Νότιου Αιγαίου

Μεσαρια, ΤΚ 84700

22860-33023

kkthiras@thira.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Δήμου Καλύμνου, Νότιου Αιγαίου

Ενορία Χριστού, ΤΚ 85200

2243 023140

kk.dkalymnion@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Καρπάθου , Νότιου Αιγαίου

Πηγάδια, ΤΚ 85700

2245 360151

kentrokoinotitaskarpathou@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Κέας-Κύθνου, Νότιου Αιγαίου

Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002

22880 21589, 22880 22533

Kendro.kinotitas@kea.gr

 

Κέντρο κοινότητας Κώ, Νότιου Αιγαίου

Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3, ΤΚ 85300

2242021502

kentrokoinotitas@kos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Μήλου, Νότιου Αιγαίου

Γηροκομείο Μήλου Άγιος Νεκτάριος, ΤΚ 84800

2287022149

kentrokoinotitas@milos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Νάξου, Νότιου Αιγαίου

Ελευθερίου Βενιζέλου, ΤΚ 84300

2285024844

kk@naxos.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Πάρου, Νότιου Αιγαίου

Παροικιά, ΤΚ 84400

2284025034

a.arabatzi@paros.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ρόδου, Νότιου Αιγαίου

Ερυθρού Σταυρού 12Α , ΤΚ 85100

22410-44740

kkrhodes@rhodes.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σύρου-Ερμούπολη, Νότιου Αιγαίου

Κωνσταντίνου Μαρουλη & Μαυρομουστάκη 9 , ΤΚ 84100

2281081001

kentrokoinotitas@syros-ermoupolis.gr

 

Κέντρο κοινότητας Τήνου, Νότιου Αιγαίου

Ευαγγελίστριας 72 , ΤΚ 84200

2283360134

dtkk@1515.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Αγράφων, Στερεά Ελλάδα

Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, ΤΚ 36071

2237351127 ,2237351129 ,2237351100

dimosagrafon.kea@0929.syzefxis.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Αλιάρτου- Θεσπιέων, Στερεά Ελλάδα

Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου κτήριο Ριζόμυλος, ΤΚ 32001

2268023753

kea@aliartos.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Αμφίκλειας- Ελάτειας, Στερεά Ελλάδα

Πλατεία Αγίου Δημητρίου, ΤΚ 35004

2234031884

Kentro.kinotitas@dimos-amfiklias-elatias.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Δελφών, Στερεά Ελλάδα

Φρουρίου & Μίχου , ΤΚ 33100

2265023709 

 k.koinotitas@delphi.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Διρφυών- Μεσσαπιών, Στερεά Ελλάδα

Άβατων 18 , ΤΚ 34400

2228350243

kk1@ddm.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Διστόμου- Αράχωβας -Αντικύρας, Στερεά Ελλάδα

10ΗΣ Ιουνίου 28 , ΤΚ 342005

2267350111

 kek@daa.gov.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Δομοκού, Στερεά Ελλάδα

Θέμιδος & Γιάννη Ρίτσου , ΤΚ 35010

2232350506

k.koinotitas@domokos.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Δομοκού, Στερεά Ελλάδα

Θέμιδος & Γιάννη Ρίτσου , ΤΚ 35010

2232350506

k.koinotitas@domokos.gr

 

 

Κέντρο κοινότητας Δωρίδος, Στερεά Ελλάδα

Ευπάλιο , ΤΚ 33056

2634350033

kkdoridos@gmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Ερέτριας, Στερεά Ελλάδα

Τιμοκράτους Φανοκλέους 1 , ΤΚ 34008

2229060993 

kentrakoinotitaseretrias@hotmail.com

 

 

Κέντρο κοινότητας Θηβαίων, Στερεά Ελλάδα

Τέρμα Μακαρίου, ΤΚ 32200

2262028570- 2262028577

kentro-koinotitas@thiva.gr

 

Κέντρο κοινότητας Ιστιαίας -Αιδηψού, Στερεά Ελλάδα

Εργατικές κατοικίες, ΤΚ 34200

kentrokoinotitas.ist@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Καρπενησίου, Στερεά Ελλάδα

Αγίου Γεωργίου, ΤΚ 36100

22373-50000

contact@karpenissi.gr

 

Κέντρο κοινότητας Καρύστου, Στερεά Ελλάδα

Γρηγορίου Αυξεντίου, ΤΚ 34013

2224350312 -2224350316

kkinotitas@dimoskarystou.gr 

 

Κέντρο κοινότητας Κύμης-Αλιβερίου, Στερεά Ελλάδα

Παλαιό Δημαρχείο Κριεζών, ΤΚ 34017

2223052018

kentro-koinotitas@0902.syzefxis.gov.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λαμίας, Στερεά Ελλάδα

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 35131

 2231033590 2231030914 2231026480

kentro-koinotitas@lamia-city.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λεβαδιάς, Στερεά Ελλάδα

Δωδεκανήσου 12, ΤΚ 32131

2261020150 226102015

kentro-koinotitas@livadia.gr

 

Κέντρο κοινότητας Λοκρών, Στερεά Ελλάδα

Νικολάου Αβραάμ 1, ΤΚ 35200

22330-81052, 22330-22191 

pronoialokrwn@gmail.com - kentrokoin.dimoslokron@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Στερεά Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 5, ΤΚ 35009

2235 350208

kkkamenon@mwlos.gr

Κέντρο κοινότητας Ορχομενού, Στερεά Ελλάδα

Μινυού 3, ΤΚ 32300

22610-34001

mpappa@orchomenos.gr

 

Κέντρο κοινότητας Σκύρου, Στερεά Ελλάδα

Χώρα Σκύρου-Παλαιό Γηροκομείο , ΤΚ 34007

2222 091896

kkoinskyros@hotmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Στυλίδας, Στερεά Ελλάδα

Ελευθερίου Βενιζέλου 30 , ΤΚ 35300

22380-22950

 kkoinotitas@stylida.gr

 

Κέντρο κοινότητας Τανάγρας, Στερεά Ελλάδα

Ιοκάστης 17 , ΤΚ 32009

2262057318 

kekoitan@gmail.com

 

Κέντρο κοινότητας Χαλκίδας, Στερεά Ελλάδα

Γλαύκου 27, ΤΚ 34100

2221087322 - 2221181399